IKI updates its document management system with Sekasoft

IKI updates its document management system with Sekasoft 🙌

There are still a few twists and turns until the finish line, but the smooth implementation process and the first results are encouraging:

– Increased operational efficiency
– Ensured implementation of sustainability principles
– Enabled employee collaboration

IKI’s goals after implementing the document and process management system:
🍀 Improved business process efficiency by creating a unified integrated information environment.
🍀 Ensured transparency of management, control, and accounting processes, eliminating „manual” and „paper” processes.
🍀 Standardized business processes using best practices.
🍀 Ensured a unified information systems architecture, allowing for efficient consolidation and analysis of information.
🍀 Facilitated internal information dissemination.UAB „IKI Lietuva” – the second-largest retail chain in Lithuania, managing more than 230 stores across the country, serving about 300,000 customers daily, operating 3 regional bakeries (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), 2 logistics centers, and 1 culinary center (Panevėžys), and running the e-commerce startup LastMile. The company employs about 6,000 people. UAB „IKI Lietuva” is part of the REWE Group (Germany).

In response to geographical economic changes and the challenges and opportunities arising in the long term, IKI has updated its long-term strategy, with key parts being:

1. Shopping Experience: Becoming the closest and most convenient retail chain for customers
2. Assortment Breadth: Expanding and adapting the assortment for weekly shopping
3. Assortment Uniqueness: Increasing the uniqueness of the assortment in private label and non-food categories
4. Assortment Freshness and Quality: Remaining a leader in freshness and quality
5. Loyalty: Offering customers the best loyalty program in the market
6. Operational Efficiency
7. Employees and Culture
8. Sustainability

To achieve this strategic goal, a portfolio of strategic projects was created. One of these projects is the implementation of a new document management system, for which IKI chose Sekasoft.

___________________


IKI atnaujina dokumentų valdymo sistemą kartu su Sekasoft 🙌

Dar laukia keletas posūkių iki finišo, tačiau džiugina sklandus diegimo procesas ir jaučiami pirmieji rezultatai:

 • Didinamas veiklos efektyvumas
 • Užtikrinamas tvarumo principų įgyvendinimas
 • Suteikiama galimybė darbuotojų bendradarbiavimui


IKI
 tikslai, įsidiegus dokumentų ir procesų valdymo sistemą:

🍀 Pagerintas verslo procesų efektyvumas, sukuriant vieningą integruotą informacinę aplinką.
🍀 Užtikrintas valdymo, kontrolės ir apskaitos procesų skaidrumas, pašalinant „rankinius“ ir „popierinius“ procesus.
🍀 Standartizuoti verslo procesai naudojant gerąsias praktikas.
🍀 Užtikrinta vientisa informacinių sistemų architektūra, leidžianti efektyviai konsoliduoti ir analizuoti informaciją.
🍀 Palengvinta informacijos sklaida įmonės viduje.


UAB „IKI Lietuva” – antras didžiausias mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje, valdantis daugiau nei 230 parduotuvių visoje Lietuvoje, aptarnaujantis apie 300 000 klientų kasdien turintis 3 regionines kepyklas (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), 2 logistikos centrus bei 1 kulinarijos centrą (Panevėžys) bei valdantis elektroninės komercijos startuolį LastMile. Įmonėje dirba apie 6000 darbuotojų. UAB „IKI Lietuva” priklauso REWE grupei (Vokietija).

Reaguodama į geografinius ekonominius pokyčius ir iššūkius bei galimybes, atsirandančias ilgalaikėje perspektyvoje, IKI atnaujino ilgalaikę strategiją, kurios esminės dalys:

 1. Apsipirkimo patirtis. Tapti artimiausiu ir patogiausiu prekybos tinkle klientams

 2. Asortimento plotis. Išplėsti ir pritaikyti asortimentą savaitiniam apsipirkimui

 3. Asortimento išskirtinumas. Padidinti asortimento išskirtinumą privačių prekės ženklų ir ne

  maisto prekių kategorijose

 4. Asortimento šviežumas ir kokybė. Išlikti šviežumo ir kokybės lyderiu

 5. Lojalumas. Pasiūlyti klientams geriausią lojalumo programą rinkoje

 6. Veiklos efektyvumas

 7. Darbuotojai ir kultūra

 8. Tvarumas

Šiam strateginiam siekiui įgyvendinti buvo sudarytas strateginių projektų portfelis. Vienas iš projektų – naujos dokumentų valdymo sistemos diegimas, kurio įgyvendinimui IKI pasirinko Sekasoft.

Search

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: