Privatumo politika

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „Sekasoft“ elektroninės svetainės (toliau – sekasoft.com) ir UAB „Sekasoft“ kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Sekasoft.com vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

      1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

      1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

      1.3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

          1.3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės svetainės lankymo taisyklių;

          1.3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

          1.3.3.3. UAB „Sekasoft“ įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

      1.3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

      1.3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

      1.3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

      1.3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

      1.3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

1.4.  Naudotis svetainės sekasoft.com paslaugomis gali:

      1.4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

      1.4.2. juridiniai asmenys;

      1.4.3.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.1. UAB „Sekasoft“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita svetainių registracijos formose prašoma nurodyti informacija) renkami ir tvarkomi, kad

      2.1.1. būtų galima išpildyti Jūsų užklausas dėl el. knygų, sėkmės istorijų, instrukcijų ir kitokio el. turinio, kurį Jūs pageidaujate atsisiųsti.

      2.1.2. tiesioginės rinkodaros tikslu.

2.2. Jūs patvirtinate, kad užpildydami formas  konkrečiam el. turiniui gauti Jūs pateikiate išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis UAB „Sekasoft“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. UAB „Sekasoft“ gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie atsisiųstą el. turinį. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3.1.   Teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims UAB „Sekasoft“  gali tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.1.   Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

4.2.   UAB „Sekasoft“ gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

5.1.   UAB „Sekasoft“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. svetainėje sekasoft.com bei nurodytu el. paštu.

5.2.   Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. svetainėje.

5.3.   Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu [email protected] arba paprastu paštu) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. svetainės paslaugomis.

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: