Personalo valdymo svarba organizacijos viduje

Kiekvienos organizacijos ašis – žmonės. Nuo jų priklauso atliekamo darbo kokybė ir sparta. Dėl šių priežasčių reikia skirti dėmesį tinkamam personalo, kitaip žmogiškųjų išteklių, valdymui. Nedidelėse įmonėse vadovaujančias pareigas užimantys asmenys būna atsakingi ir už personalo valdymą. Tačiau dauguma didelių organizacijų turi atskirą personalo valdymo skyrių, kurio pagrindinė užduotis yra koordinuoti viso įmonės personalo veiklą. Šis procesas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti sklandžią organizacijos veiklą. Personalo valdymas atlieka tris funkcijas: vadybinę, patariamąją ir operatyvinę, kurias plačiau ir aptarsime straipsnyje.

 

personalo valdymas

 

Vadybinė funkcija

Įmonėse svarbus personalo valdymas, kuris apima pagrindinių darbų kontrolę ir jų atlikimą. Už tai atsakingi asmenys rūpinasi ir renka informaciją apie visus padalinius, jų hierarchiją, darbuotojus, pareigybes ir vaidmenis, darbo grupes ir komitetus. Turint informaciją apie įmonės žmogiškuosius išteklius, lengviau galima identifikuoti kylančias problemas ir operatyviai jas spręsti, siekiant užtikrinti produktyvų darbų atlikimą.

Patariamoji funkcija

Personalo vadybininkas turi specialų išsilavinimą, praktines žinias ir yra savo srities ekspertas, todėl gali patarti klausimais susijusiais su organizacijos žmogiškaisiais ištekliais. Personalo valdymo specialistai pataria įmonės vadovybei formuojant ir vertinant personalo darbo procedūras bei politiką. Jie padeda kurti ir palaikyti gerus žmogiškuosius santykius ir aukštą darbuotojų moralę. Taip pat šie specialistai pataria įvairių padalinių vadovams dėl darbo jėgos planavimo, darbo analizės ir projektavimo, įdarbinimo atrankos ir mokymo rezultatų vertinimo.

Operatyvinės funkcijos

Operatyvinės funkcijos yra tos užduotys ir pareigos, kurias atlieka personalo skyrius arba personalo vadovas. Tai susiję su personalo įdarbinimu, kompetencijų kėlimu ir priežiūra. Personalo valdymą sudaro šios dalys:

  • Pirmoji dalis yra tinkamas kompetencijas turinčių žmonių, reikalingų organizacijos tikslams pasiekti, atranka ir įdarbinimas. Prieš atliekant šiuos procesus reikia gerai nustatyti reikalingos darbo jėgos poreikį, tiek skaičiais, tiek kokybės atžvilgiu. Personalo skyrius atsakingas ir už darbo sutarčių rengimą, dokumentų tvarkymą bei saugojimą. Taip pat jis vykdo darbuotojų apskaitą ir kaupia informaciją apie šių pasiekimus, su elgesiu susijusius duomenis.

  • Personalo mokymas ir tobulinimas yra antroji dedamoji. Vadovybės pareiga yra mokyti kiekvieną darbuotoją, kad jis įgytų techninių įgūdžių ir tobulėtų savo darbo srityje, taip pat ugdyti darbuotojus aukštesnėms pozicijoms. Darbuotojai, atsakingi už personalo valdymą, inicijuoja apklausas, kuriomis siekia išsiaiškinti darbuotojų nuomonę rūpimais klausimais, ir atsižvelgdami į gautus rezultatus imasi veiksmų. Tinkamas personalo ugdymas yra būtinas siekiant gerinti darbuotojų įgūdžius ir tenkinti jų specialybinius augimo poreikius.

  • Tačiau vien apmokymų nepakanka. Darbuotojams turi būti užtikrintos geros darbo sąlygos. Personalo valdymas apima ir tinkamų sąlygų sukūrimą bei palaikymą. Pavyzdžiui, kuriami vidinei įmonės komunikacijai skirti kanalai. Juose ne tik skelbiamos įmonės naujienos, bet ir tvarkomi dokumentai. Taip pat rūpinamasi įvairiais darbuotojų prašymais, atostogomis, mokymų dokumentais.

  • Be gerų darbo sąlygų svarbi ir motyvavimo sistema. Tyrimai rodo, kad nepakankamai motyvuoti darbuotojai parodo prastesnius darbo rezultatus. Todėl svarbu kurti finansinių ir nefinansinių atlygių sistemą, kuri prisidės prie geresnių įmonės rezultatų.

Tinkamas personalo valdymas svarbus kiekvienoje įmonėje. Nuo darbuotojų žinių ir kompetencijų tiesiogiai priklauso organizacijos veikla bei augimas. Taip pat svarbus organizacijos dokumentų tvarkymas ir efektyvi vidinė komunikacija. Užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą jums gali padėti daugiametę patirtį šioje srityje turinti „Sekasoft“ komanda, su kuria susisiekti galite čia.

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: