Švenčiame 30 metų veiklos jubiliejų!

Švenčiame reikšmingą įvykį mūsų kelionėje – 30-ąsias Sekasoft veiklos metines! Su dideliu pasididžiavimu ir dėkingumu žvelgiame atgal į neįtikėtiną kelionę, kuri mus atvedė iki šio momento. Trys dešimtmečiai dedikuoti inovacijoms organizacijų efektyvumo sprendimuose užaugino Sekasoft vienu stipriausiu ir patikimiausiu partneriu, gamintoju ir diegėju Lietuvos rinkoje.

Atsižvelgiant į pradžią, sunku patikėti, kaip toli mes esame nuo mažos komandos su dideliais siekiais ir svajonėmis. Mes išgyvenome iššūkius, priėmėme pokyčius ir visada išlikome ištikimi mūsų misijai – suteikti verslams aukščiausios klasės sprendimus efektyvumui didinti.

Nuolat evoliucionuodami ir prisitaikydami, likome priekyje, plėsdami ribas to, kas įmanoma. Sekasoft 30 metų kelionė yra mūsų nuostabios komandos, mūsų vertingų Klientų pasitikėjimo ir inovacijų dvasios liudijimas.

Visiems mūsų Klientams, partneriams, darbuotojams ir suinteresuotoms šalims – AČIŪ, kad esate šios nuostabios kelionės dalis. Jūsų palaikymas buvo ir yra Sekasoft sėkmės varomoji jėga!

Švenčiant 30-ąsias metines, žvelgiame į ateitį su džiaugsmu. Geriausia dar tik ateis, ir su nekantrumu laukiame kito mūsų kelionės skyriaus, pilno naujų galimybių, iššūkių ir pasiekimų.

Linkime dar 30 metų puikaus bendro darbo, inovacijų ir augimo! AČIŪ, kad esate neatsiejama Sekasoft nuostabios istorijos dalis!

 

 


 

We celebrate a significant event in our journey – the 30th anniversary of Sekasoft! With great pride and gratitude, we look back on an incredible journey that has brought us to this moment. Three decades dedicated to innovations in organizational efficiency solutions have established Sekasoft as one of the strongest and most reliable partners, manufacturers, and implementers in the Lithuanian market.

Considering our humble beginnings, it’s hard to believe how far we have come from a small team with big ambitions and dreams. We have faced challenges, embraced changes, and always remained true to our mission – providing top-class solutions to enhance business efficiency.

By constantly evolving and adapting, we have stayed at the forefront, pushing the boundaries of what is possible. The 30-year journey of Sekasoft is a testament to the spirit of our amazing team, the trust of our valuable clients, and the drive for innovation.

To all our clients, partners, employees, and stakeholders – THANK YOU for being part of this incredible journey. Your support has been and continues to be the driving force behind Sekasoft’s success!

As we celebrate our 30th anniversary, we look to the future with joy. The best is yet to come, and we eagerly anticipate the next chapter of our journey, full of new opportunities, challenges, and achievements.

Here’s to another 30 years of excellent teamwork, innovation, and growth! THANK YOU for being an integral part of Sekasoft’s amazing story!

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: